Phương án nào cho trạm BOT T2?

Phương án nào cho trạm BOT T2?