Bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

25/06/2019 - 07:54

 - UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, giám đốc doanh nghiệp nhà nước tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, văn bản liên quan đến bảo vệ người phát hiện, tố giác đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

A A

Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Song song đó, phải kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có hành vi: trả thù, trù dập người tố cáo; bao che, dung túng người bị tố cáo...

V.L