Các hình thức kỷ luật đối với viên chức

08/07/2015 - 05:21
A A

Trường hợp một giáo viên vi phạm kỷ luật thì cơ quan quản lý giáo viên đó áp dụng Luật Viên chức hay Bộ luật Lao động để xử lý kỷ luật ?

TRẦN VĂN THANH (thị trấn Chợ Mới, Chợ Mới)

Theo Luật Viên chức năm 2010, viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Các hình thức kỷ luật đối với viên chức được quy định tại Điều 52 Luật Viên chức như sau:

1. Viên chức vi phạm các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu một trong các hình thức kỷ luật sau:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Cách chức;

d) Buộc thôi việc.

2. Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức quy định tại khoản 1 Điều này còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Hình thức kỷ luật cách chức chỉ áp dụng đối với viên chức quản lý.

4. Quyết định kỷ luật được lưu vào hồ sơ viên chức.

Theo quy định trên, việc kỷ luật đối với giáo viên vi phạm được áp dụng Luật Viên chức năm 2010 để xử lý.

Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia An Giang)