Châu Phú thực hiện “Tam nông”

11/09/2018 - 07:53

 - Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện Châu Phú có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; kinh tế nông nghiệp phát triển và chuyển dịch đúng hướng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

A A

Thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, những năm qua, huyện Châu Phú đã tập trung triển khai thực hiện các kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, huyện đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tổ chức lại sản xuất; áp dụng giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường tiêu thụ; thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng liên kết “4 nhà”… Năm 2017, tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt 97.394,2ha (tăng 16.404,7ha so năm 2008), sản lượng lương thực đạt 573.161 tấn (tăng 64.711,4 tấn so năm 2008), giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 162 triệu đồng/ha (tăng 83 triệu đồng so năm 2008). Đến nay, hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện Châu Phú đã cơ bản hoàn chỉnh, tổng chiều dài đê bao kết hợp giao thông nông thôn là 298km, bảo vệ 28.808ha đất sản xuất nông nghiệp 3 vụ/năm.

Châu Phú chú trọng phát triển nông nghiệp

Về Châu Phú hôm nay, có thể thấy “tam nông” đang lan tỏa, mang đến hiệu quả thiết thực, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt: hầu hết các tuyến đường đều đã được bê-tông hóa đảm bảo giao thông thông suốt; các cơ sở y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; hệ thống điện, thủy lợi được cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách; công tác dạy nghề, giải quyết việc làm được quan tâm, chất lượng đời sống, sinh hoạt của người dân được nâng lên. Năm  2017, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 1,5% (tương đương 886 hộ), bình quân thu nhập đầu người đạt 41,5 triệu đồng. Toàn huyện đã có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã đạt chuẩn xã văn hóa.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được những năm qua, Châu Phú đề ra mục tiêu đến năm 2025 giá trị sản xuất đất nông nghiệp đạt 220 triệu đồng/ha; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 90%. Đồng thời, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 4 - 5%, tỷ lệ tái nghèo dưới 1%; phấn đấu đến hết năm 2020 có 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hết năm 2021, có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2023 huyện hoàn tất thủ tục để được công nhận là huyện nông thôn mới… Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Châu Phú sẽ quán triệt sâu sắc quan điểm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, yêu cầu, các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt các nghị quyết, chuyên đề, chương trình hành động, kế hoạch đã ban hành; nêu cao vai trò gương mẫu, xung kích đi đầu của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đối với MTTQ và các đoàn thể sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng sát dân, gần dân, hiểu dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tạo sự đồng thuận, thu hút được đông đảo người dân tham gia xây dựng cầu, đường nông thôn; cất nhà cho hộ nghèo; đồng thuận chuyển đổi sang các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả; góp sức xây dựng nông thôn mới. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chính sách “Tam nông”.

MỸ LINH