Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tặng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo An Giang 100 triệu đồng

Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tặng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo An Giang 100 triệu đồng