Tăng trách nhiệm của các bộ, ngành khi thực hiện Nghị quyết 19

Tăng trách nhiệm của các bộ, ngành khi thực hiện Nghị quyết 19