Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo ở Đại hội đồng Liên hợp quốc

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm giảm nghèo ở Đại hội đồng Liên hợp quốc