Khánh thành và thông xe cầu Vàm Cống

Khánh thành và thông xe cầu Vàm Cống