Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Bắc Bộ tiếp tục lạnh về đêm và sáng sớm, Nam Bộ có nơi nắng nóng