Thiên tai sẽ diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới

Thiên tai sẽ diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới