Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 có thể ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 có thể ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta