Thông qua chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của APPF-26

Thông qua chương trình nghị sự và chương trình hoạt động của APPF-26