Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bàn về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Bàn về quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp