Dân số Việt Nam gần chạm ngưỡng 95 triệu người, đứng thứ 14 thế giới

Dân số Việt Nam gần chạm ngưỡng 95 triệu người, đứng thứ 14 thế giới