Bộ Chính trị quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân

Bộ Chính trị quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân