Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV