Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa

Xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức chậm trễ trong cổ phần hóa