Việt Nam, Myanmar nhất trí tăng cường phối hợp trong năm 2020

Việt Nam, Myanmar nhất trí tăng cường phối hợp trong năm 2020