Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình LHQ

Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia gìn giữ hòa bình LHQ