Việt Nam phát huy vai trò tích cực tại diễn đàn đa phương LHQ

Việt Nam phát huy vai trò tích cực tại diễn đàn đa phương LHQ