Việt Nam giúp xây Học viện Kinh tế-tài chính cho Lào

Việt Nam giúp xây Học viện Kinh tế-tài chính cho Lào