Việt Nam tham dự phiên điều trần nghị viện tại Liên hợp quốc

Việt Nam tham dự phiên điều trần nghị viện tại Liên hợp quốc