Chợ Mới xây dựng Đảng - hệ thống chính trị vững mạnh

17/07/2018 - 07:38

 - Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới quan tâm; thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ tự quản.

A A

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho biết: “Huyện đã tập trung củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy, gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ năm 2016 đến nay, đã sáp nhập 4, chia tách thành lập mới 2 tổ chức Đảng cơ sở. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 65 chi, đảng bộ cơ sở, với 7.056 đảng viên, chiếm 2% dân số. Chất lượng hoạt động các tổ chức Đảng cơ sở ngày càng nâng lên. Chất lượng công tác quản lý đảng viên ở cơ sở có nhiều chuyển biến. Các tổ chức Đảng quan tâm thực hiện tốt việc quản lý về tư tưởng, lịch sử chính trị, hoạt động Đảng viên. Kịp thời đưa ra khỏi đảng các đồng chí suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng (xóa tên 97 và cho ra khỏi Đảng 73, khai trừ 6)”.

Tăng cường giám sát, lắng nghe ý kiến Nhân dân

Nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở, cấp ủy huyện và cơ sở quan tâm và chú trọng quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, nguồn cán bộ kế cận lâu dài. Bên cạnh đó, củng cố và kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, khắc phục tình trạng hụt hẫng nguồn cán bộ kế cận. 2 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 75 lượt cán bộ; chỉ định cấp ủy cơ sở 35 đồng chí; chuẩn y kết quả bầu cấp ủy và các chức danh chủ chốt 22 đồng chí. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được chuẩn hóa, chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ sau khi đào tạo được nâng lên rõ rệt, thể hiện tính chủ động, sáng tạo và phát huy vai trò, trách nhiệm trong giải quyết công việc. Cùng với tăng cường đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời sai phạm. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy huyện và cơ sở đã xử lý kỷ luật 53 cá nhân cán bộ, đảng viên sai phạm.

Thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa đội ngũ cấp ủy cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở (nhiệm kỳ 2015-2020) 415 đồng chí (nữ 104). Việc thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã, thị trấn, đến nay đã có 9/18 xã, thị trấn đã thực hiện mô hình trên (đạt 50%).

Đồng chí Nguyễn Văn Tám cho biết, sau mỗi lần đại hội, cấp ủy từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt việc xây dựng quy chế làm việc, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân người đứng đầu; phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể và trách nhiệm của từng cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa cấp ủy lãnh đạo và các đơn vị trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong hệ thống chính trị, thông qua tổ chức Đảng và đảng viên, vai trò cấp ủy cơ sở cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng cấp trên, xây dựng nghị quyết đảm bảo tính thiết thực, khả thi, đi vào trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ thực hiện, các chỉ tiêu nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hoạt động HĐND đổi mới về tổ chức và hoạt động, nguyên tắc tập trung dân chủ được tôn trọng, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần dân chủ, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát từng bước được nâng lên, gần dân và lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Hệ thống Mặt trận và các đoàn thể vững vàng về tư tưởng chính trị, mạnh về tổ chức và hoạt động hiệu quả. Công tác quản lý, điều hành của UBND có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là việc tuyên truyền và hướng dẫn Nhân dân thực hiện các văn bản pháp luật, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, cụ thể hóa các chỉ tiêu nghị quyết, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU