Sao Khuê 2019 vinh danh 94 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin

Sao Khuê 2019 vinh danh 94 sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin