Huawei chỉ trích Mỹ vì đưa chi nhánh của công ty vào 'danh sách đen'

Huawei chỉ trích Mỹ vì đưa chi nhánh của công ty vào 'danh sách đen'