Xuất sắc là thế nhưng Galaxy Fold vẫn chưa được bán ra ngay

Xuất sắc là thế nhưng Galaxy Fold vẫn chưa được bán ra ngay