Samsung tiến hành thu hồi tất cả các mẫu Galaxy Fold dùng thử

Samsung tiến hành thu hồi tất cả các mẫu Galaxy Fold dùng thử