Phiên bản Nokia 6500 đặc biệt có giá hơn 60 triệu đồng

Phiên bản Nokia 6500 đặc biệt có giá hơn 60 triệu đồng