Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

14/06/2018 - 06:50

 - Công ty Cổ phần (CP) Điện nước An Giang vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội đã xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 là: phát triển 10.800 hộ khách hàng điện; phát triển khách hàng nước, 12.700 hộ; sản lượng điện bán ra đạt 620.500.000 kwh; tỷ lệ hao hụt điện, 6,30%; sản lượng nước tiêu thụ, 66.150.000m3; tỷ lệ hao hụt nước, 22,40%; phấn đấu không để xảy ra tai nạn điện trong dân.

A A

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận các mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2017, xem đây là bài học mà mỗi xí nghiệp, phòng, ban tự kiểm điểm, đánh giá để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trong năm 2018; tăng cường đoàn kết nội bộ, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Đặc biệt, hoàn thành công tác thoái vốn Nhà nước đầu tư tại Công ty CP Điện nước An Giang.

Tin, ảnh: THANH HÙNG