Thương con phải thương cho đồng

Thương con phải thương cho đồng