Cao Bằng muốn mở thêm cửa đón khách ở Bản Giốc

Cao Bằng muốn mở thêm cửa đón khách ở Bản Giốc