Phát động toàn dân tập bơi, phòng, chống đuối nước

Phát động toàn dân tập bơi, phòng, chống đuối nước