70% bài thi môn lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 dưới điểm trung bình

70% bài thi môn lịch sử kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 dưới điểm trung bình