3 trường công an xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2019

3 trường công an xét tuyển bổ sung hệ chính quy năm 2019