Thêm đối tượng được miễn học phí

Thêm đối tượng được miễn học phí