Nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)

Nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý trong Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi)