Hồ Chí Minh- Tấm gương sáng mãi - Kỳ cuối: Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

21/05/2015 - 05:59
A A

(AGO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gắn bó và hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân đến hơi thở cuối cùng. Tên tuổi và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, để mỗi người chúng ta thêm tự hào: Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn!

>> Hồ Chí Minh- Tấm gương sáng mãi - Kỳ 2: Nhân dân An Giang học tập, làm theo Bác

Phát biểu nhân kỷ niệm 125 năm sinh nhật Bác (19-5-2015), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá, mãi mãi là ngọn đuốc soi đường cho cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội của Nhân dân Việt Nam. Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một tấm gương vô cùng trong sáng và cao thượng, kết tinh của tinh hoa văn hóa Việt Nam. Tư tưởng, tâm hồn, cốt cách của Người là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, kết tinh những giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây, truyền thống và hiện đại, dân tộc và quốc tế. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp về chí khí cách mạng kiên cường, tinh thần độc lập tự chủ, lòng yêu nước, yêu Nhân dân tha thiết, đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tác phong khiêm tốn, giản dị”...

07PS.jpg

danh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, giai đoạn 2011-2015

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện tuyệt đối trung thành với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như chính Người đã khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản"; "chỉ có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và giai cấp công nhân toàn thế giới"; chủ nghĩa Mác- Lênin là "chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất", là "cái cẩm nang thần kỳ", là "cái la bàn", là "trí khôn" của Đảng ta; nó là "vũ khí tinh thần" của giai cấp công nhân, là kim chỉ nam cho hành động cách mạng. Bác nhiều lần căn dặn : "Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân"; "mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của Nhân dân"...

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về xây dựng Đảng có vị trí đặc biệt quan trọng. Ngay từ những tác phẩm Đường Kách mệnh, Sửa đổi lối làm việc, Bác đã chỉ rõ, cách mạng muốn thành công phải có sự lãnh đạo của một Đảng cách mạng; và Đảng phải thường xuyên sửa đổi lối làm việc để "Đảng mới chóng phát triển, công việc mới chóng thành công". Trước lúc đi xa, trong bản Di chúc lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: "Trong Đảng, thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau".

Thực hiện những lời dạy của Người, Đảng ta luôn luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng, các tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, trọng tâm là kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cấp trên. Việc kiểm điểm trong Đảng có sự giám sát, tham gia đóng góp ý kiến của quần chúng Nhân dân, thông qua MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu như mong muốn. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ có chức, có quyền chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Những biểu hiện của sự suy thoái như cơ hội, đặc quyền, đặc lợi, lợi ích nhóm... diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, suy giảm niềm tin của Nhân dân.  

Bác Hồ từng nói: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính". Vì vậy, theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Muốn Đảng mạnh, được Nhân dân tin tưởng, yêu quý, nhất định chúng ta phải tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng dựng Đảng, nhất là việc khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót một cách quyết liệt, dứt điểm, gắn với việc thường xuyên học tập và làm theo gương Bác”.

Việc xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân là nhân tố hàng đầu nhằm nâng cao sức mạnh của Đảng. Thế nên, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thật sự nêu gương sáng về đạo đức, lối sống, gần dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Một tấm gương điển hình, một hành động gương mẫu có ý nghĩa hơn rất nhiều những lời giáo điều, sáo rỗng.

Bài, ảnh: HỮU HUYNH