Hội thi nâng cao nhận thức và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

20/05/2019 - 08:44

 -  Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên vừa tổ chức hội thi nâng cao nhận thức và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

A A

Có 28 đơn vị các thuộc các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện. Các thí sinh thực hiện 2 phần thi: kiến thức về Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nhận thức về chuyên đề năm 2019 trong công tác xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 Hội thi góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên.

THANH TIẾN