Hướng đến Đại hội Mặt trận Tổ quốc huyện Châu Phú

17/04/2019 - 07:51

 - Đến nay, huyện Châu Phú đã có 13/13 địa phương hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã, thị trấn; hiện địa phương đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để tiến đến Đại hội MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024.

A A

Xác định Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm phát huy vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, để chuẩn bị tốt cho Đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Phú đã chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN cấp xã, thị trấn triển khai các công việc tổ chức đại hội.

Ô Long Vĩ là đơn vị điểm tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Phú Đặng Văn Hập cho biết, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện mong muốn mặt trận sẽ phát huy vai trò của các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực; mở rộng công tác đối ngoại nhân dân. Do đó, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đề ra yêu cầu đối với công tác tổ chức Đại hội MTTQ cấp xã, thị trấn là cần xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của mặt trận trong việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân. Công tác mặt trận phải khơi dậy, phát huy các nguồn lực, vai trò làm chủ của nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận trong xã hội. Về công tác nhân sự, MTTQ các xã, thị trấn phải bảo đảm cơ cấu thành phần các ủy viên mặt trận thực sự là hình ảnh tiêu biểu của khối đại đoàn kết, có tính đại diện, có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với công tác mặt trận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của tỉnh, huyện, UBMTTQ các xã, thị trấn của huyện Châu Phú chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội. Trong đó, xã Ô Long Vĩ là đơn vị được chọn làm điểm để tổ chức Đại hội MTTQ trong tháng 11- 2018 vừa qua, từ đó, rút kinh nghiệm trước khi tiến hành Đại hội MTTQ các xã trong toàn huyện. “Thông qua việc đánh giá, rút kinh nghiệm từ đại hội điểm đã giúp công tác tổ chức đại hội ở các xã, thị trấn được tiến hành chu đáo, nghiêm túc, nội dung văn kiện đầy đủ, sát với thực tế tình hình ở địa phương. Đề án nhân sự được chú trọng, các thành viên được chọn là những cá nhân tiêu biểu, có uy tín, năng lực, tâm huyết và trách nhiệm với công tác mặt trận” - ông Đặng Văn Hập nhận xét.

Cùng với công tác chuẩn bị các bước cho Đại hội MTTQ các cấp, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện Châu Phú đã phát động các tổ chức thành viên trong hệ thống MTTQ, cán bộ MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dự kiến, Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện Châu Phú sẽ tổ chức trong tháng 5-2019, đại hội là dịp để củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp mặt trận của huyện Châu Phú, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

CHAU QUY