Nhặt được "đá lạ" hóa ra là trứng khủng long 66 triệu năm tuổi

Nhặt được "đá lạ" hóa ra là trứng khủng long 66 triệu năm tuổi