Tại sao kết quả khai quật khảo cổ học tại Việt Nam gây chấn động thế giới?

Tại sao kết quả khai quật khảo cổ học tại Việt Nam gây chấn động thế giới?