Thay đổi lịch sử: Định nghĩa về 1 kilogram sẽ thay đổi sau 130 năm

Thay đổi lịch sử: Định nghĩa về 1 kilogram sẽ thay đổi sau 130 năm