Sự sống lan truyền khắp Ngân hà?

Sự sống lan truyền khắp Ngân hà?