Việt Nam sắp đón siêu Trăng, làm sao quan sát chuẩn nhất?

Việt Nam sắp đón siêu Trăng, làm sao quan sát chuẩn nhất?