Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ tôm hùm đất

Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh, tiêu thụ tôm hùm đất