Xuất khẩu thủy sản sang Asean có thể đạt 1 tỷ đô

Xuất khẩu thủy sản sang Asean có thể đạt 1 tỷ đô