Mỹ có thể không áp đặt thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Mỹ có thể không áp đặt thêm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc