Thủ tướng chỉ đạo các doanh nghiệp vào cuộc thu mua lúa gạo

Thủ tướng chỉ đạo các doanh nghiệp vào cuộc thu mua lúa gạo