Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%

Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt trên 73%