Long Xuyên sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị phường, xã

02/04/2018 - 05:40

 - TP. Long Xuyên (An Giang) có 13 đơn vị hành chính ở cơ sở (11 phường, 2 xã). Trong đó có 6/13 phường, xã thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Sắp tới, địa phương triển khai đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị phường, xã, nhằm mục tiêu từng bước đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, khắc phục tình trạng cồng kềnh, chồng chéo; phấn đấu giảm ít nhất 20% số người làm việc ở cấp xã so với quy định hiện nay.

A A

Tính đến tháng 1-2018, tổng số cán bộ phường, xã ở TP. Long Xuyên là 503 người, trong đó: cán bộ (CB) chuyên trách 137 người; công chức (CC) 136 người; CB không chuyên trách 230 người. Địa phương có số lượng CB, CC, cán bộ không chuyên trách cao nhất là xã Mỹ Hòa Hưng (41 người); địa phương có số lượng CB, CC, CB không chuyên trách thấp nhất là Mỹ Thạnh, Đông Xuyên, Mỹ Khánh (37 người).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy Long Xuyên, hiện nay, chất lượng đội ngũ CB, CC phường, xã có sự chuyển biến tích cực, trình độ được nâng lên; các vị trí công tác được bố trí đúng theo quy định; đội ngũ CB, CC giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gắn bó với công việc, ý thức trách nhiệm trong công việc và ý thức phục vụ Nhân dân được nâng lên; đa số CB, CC đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khó khăn nằm ở chỗ, số lượng CB không chuyên trách nhiều nhưng chưa phát huy hiệu quả công tác, còn lúng túng trong xử lý công việc cụ thể; công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng CB, CC còn bất cập; bố trí phân công CB đảm nhận từng vị trí việc làm từng địa phương còn chồng chéo.

Có nhiệm vụ, lĩnh vực nhiều CB cùng phụ trách, một số chức danh có nhiệm vụ tương đồng. Mặt khác, một số CB không phát huy hết năng lực công tác, chưa sử dụng hết quỹ thời gian; phụ cấp cho CB còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu đời sống, sinh hoạt.

Sắp xếp, tinh gọn hệ thống chính trị phường, xã để nâng cao chất lượng hoạt động

Dự kiến, trong quý II-2018, TP. Long Xuyên sẽ triển khai thực hiện mô hình Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND (phụ trách chung công tác của Đảng ủy và UBND phường, xã) ở các phường, xã còn lại. Các chức danh còn lại được sắp xếp theo hướng: Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng khối Dân vận phường, xã (định hướng kiêm Chủ tịch UBMTTQ). Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phụ trách công tác xây dựng Đảng, trực tiếp chỉ đạo Văn phòng Đảng ủy - HĐND và UBND. Phường, xã nào bố trí, phân công các Phó Bí thư khác với đề án, phải báo cáo và được sự đồng ý của Thường trực Thành ủy, UBND thành phố.

Bên cạnh đó, thành lập Văn phòng chung của Đảng ủy - HĐND và UBND phường, xã. Đây là cơ quan tham mưu, tổng hợp cho HĐND, UBND và Đảng ủy phường, xã; cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Văn phòng Khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể xã, phường được thành lập, mang tên Khối Dân vận phường (xã), nhằm tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động quần chúng của Đảng; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tổ chức hoạt động giám sát, phản biện xã hội chung của MTTQ và các đoàn thể, các phong trào thi đua Dân vận khéo, phong trào của các đoàn thể trong khối.

Ngoài ra, thực hiện phân công kiêm nhiệm theo định hướng: Công chức văn phòng - thống kê kiêm CB văn phòng Đảng ủy; CC văn hóa - xã hội kiêm Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; ủy viên Thường trực UBMTTQ kiêm cán bộ Dân vận; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy kiêm CB Nội vụ; Phó Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở; CB xóa đói giảm nghèo - gia đình và trẻ em kiêm Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; CB phụ trách đài truyền thanh, quản lý nhà văn hóa kiêm Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh kiêm Chủ tịch Hội người cao tuổi; CB kế hoạch - giao thông - thủy lợi kiêm Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Bí thư chi đoàn thanh niên khóm, ấp kiêm Chi hội trưởng thanh niên.

Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện của địa phương mà có thể xem xét bố trí kiêm nhiệm thêm các chức danh khác. Việc phân công kiêm nhiệm các chức danh phải đảm bảo quy định về độ tuổi và giới tính, từng bước thực hiện khi có điều kiện thuận lợi, nhưng hoàn thành trong năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy Ông Ngọc Chi đề nghị: “Để thực hiện đề án, cấp ủy cơ sở, nhất là Đảng ủy các phường, xã cần tổ chức quán triệt những nội dung này trong CB, đảng viên và Nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện đề án. Từ năm 2018, tạm dừng thu nhận hợp đồng lao động mới để bố trí các chức danh CB không chuyên trách phường, xã. Bên cạnh đó, địa phương đề nghị tỉnh và Trung ương cho phép thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương theo chức danh kiêm nhiệm; được thực hiện chính sách thôi việc cho CB không chuyên trách phường, xã. Kinh phí khoán theo biên chế dôi dư khi thực hiện kiêm nhiệm chức danh được để lại cho địa phương, dùng để chi tăng thêm thu nhập cho CB, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị tại địa phương, đơn vị”.

Bài, ảnh: GIA KHÁNH