Mức hoàn trả ngân sách Nhà nước của người thi hành công vụ khi xảy ra án oan

07/03/2017 - 00:00
A A

(AGO) - Thời gian gần đây xảy ra một số vụ án oan, Nhà nước phải bồi thường rất lớn như vụ ông Nguyễn Thanh Chấn (7,2 tỷ đồng), ông Huỳnh Văn Nén (18 tỷ đồng)… 

Theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, người thi hành công vụ gây ra thiệt hại chỉ hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước từ 3-36 tháng lương của người đó. Mức hoàn trả này quá ít so với khoản tiền bồi thường mà ngân sách Nhà nước phải bỏ ra, quy định này chưa hợp lý, không có tính ràng buộc trách nhiệm của người thi hành công vụ. Đề nghị nghiên cứu tăng mức hoàn trả ngân sách Nhà nước của người thi hành công vụ khi xảy ra án oan, để ràng buộc trách nhiệm của người thi hành công vụ, góp phần hạn chế tình trạng án oan xảy ra.

Cử tri tỉnh An Giang

Bộ Tư pháp trả lời: Thực trạng mà cử tri kiến nghị là một trong những hạn chế, bất cập đã được đánh giá, nhận định trong quá trình tổng kết 6 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Trên cơ sở kết quả tổng kết, Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội khóa XIV cho ý kiến đối với dự án Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 2. Trong đó, các quy định thực hiện trách nhiệm hoàn trả đã có nhiều sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng mức hoàn trả. Người thi hành công vụ gây ra thiệt hại phải hoàn trả lại cho ngân sách Nhà nước một khoản tiền từ 1-50 tháng lương của người đó, tại thời điểm có quyết định hoàn trả.

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thì mức hoàn trả từ 30-50 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa không quá 50% số tiền Nhà nước đã bồi thường.

- Trường hợp người thi hành công vụ có lỗi vô ý gây thiệt hại, thì mức hoàn trả từ 3-5 tháng lương của người đó tại thời điểm có quyết định hoàn trả nhưng tối đa không quá 50% số tiền mà Nhà nước đã bồi thường.

Ngoài các trường hợp nêu trên, người thi hành công vụ gây thiệt hại phải hoàn trả 1 tháng lương của người đó tại thời điểm quyết định việc hoàn trả. Đặc biệt, trong trường hợp người thi hành công vụ có lỗi cố ý gây thiệt hại mà có bản án đã có hiệu lực pháp luật tuyên người đó phạm tội, thì phải hoàn trả toàn bộ số tiền mà Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

M.B