Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

25/03/2019 - 07:38

 - Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Đảng bộ huyện Châu Thành đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, tạo sự đồng thuận, gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

A A

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Đinh Thị Việt Huỳnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nêu rõ, năm 2018, công tác tổ chức cán bộ có nhiều đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành quan tâm tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện. Công tác tự phê bình và phê bình được Chi, Đảng bộ các cấp thực hiện nghiêm túc trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan. Đặc biệt, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phải luôn nêu gương, đoàn kết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác kiểm tra, giám sát được các chi, Đảng bộ cơ sở quan tâm thực hiện. Qua đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, năm qua, huyện có 11 tổ chức cơ sở Đảng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 44 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, toàn huyện có 666 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 17,96%; 3.034 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 78,96%.

Năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành chủ động rà soát, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị các cấp, triển khai thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, bổ sung, kiện toàn ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt huyện, xã. Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh chủ chốt, nhiệm kỳ 2015-2020 và hoàn thiện quy hoạch nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025, cơ bản đảm bảo về số lượng, trình độ đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Việc đánh giá, tuyển chọn, bố trí, điều động và thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Trung ương. Bên cạnh đó, huyện còn thực hiện hiệu quả chủ trương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ khối đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Đến nay, mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã được thực hiện ở 6/13 xã, thị trấn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, lý luận chính trị, quốc phòng - an ninh được chú trọng. Việc kết nạp đảng viên mới được thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục kết nạp và công nhận đảng viên chính thức, trong năm, toàn Đảng bộ kết nạp được 201 đảng viên mới, đạt 100,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn huyện lên 4.348 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng nhấn mạnh, năm 2019, các tổ chức cơ sở Đảng huyện Châu Thành tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức Đảng, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU