Nhân rộng mô hình thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật

24/07/2018 - 07:28

 - Nhằm triển khai thực hiện nội dung quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16-5-2016 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) và Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), đồng thời hạn chế ô nhiễm do vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sau sử dụng trong hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh ban hành “Kế hoạch nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018”.

A A

Theo đó, An Giang tiếp tục nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng tại một số xã nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe cộng đồng. Tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng tại 9 xã của 8 huyện đã triển khai thực hiện từ năm 2012 đến nay.

Năm 2018, tiếp tục duy trì thực hiện mô hình tại 4 xã của huyện Tri Tôn (Tà Đảnh và Vĩnh Gia) và huyện Thoại Sơn (Vĩnh Chánh và Tây Phú). Mở rộng thêm 6 xã gồm: Mỹ Khánh, Mỹ Hòa Hưng (TP. Long Xuyên), Vĩnh Tế, Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc), Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp (huyện Chợ Mới). Tổng diện tích đất trồng cây hàng năm và lâu năm của 10 xã là 23.433,88 ha. Ước tính tổng khối lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng phát sinh là 26.860,64 kg/năm. Đồng thời, tiếp tục duy trì thực hiện đối với các mô hình do Sở NN&PTNT đã triển khai tại 9 xã của 8 huyện theo kế hoạch đề ra.

“Trước đây do thói quen, sau khi phun thuốc xong là mình vứt luôn vỏ thuốc tại ruộng, do không nghĩ sẽ gây hại nhiều cho môi trường. Khi được tuyên truyền về tác hại của vỏ thuốc BVTV thì mình thu gom để đúng nơi quy định, không vứt bừa bãi nữa”- một nông dân ở xã Mỹ Khánh cho biết.

Nhân rộng mô hình thu gom, xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Thu gom vỏ thuốc BVTV góp phần làm sạch đồng ruộng, bảo vệ môi trường sinh thái

UBND tỉnh yêu cầu Sở TN&MT chủ trì, phối hợp Sở NN&PTNT và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện. Hướng dẫn việc vận chuyển, xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Hướng dẫn đăng ký sổ chủ nguồn thải nguy hại và báo cáo công tác quản lý chất thải nguy hại theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành, hội, đoàn thể tuyên truyền về thu gom, xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Sở NN&PTNT ban hành hướng dẫn việc thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn; hướng dẫn, tuyên truyền cho các tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng thuốc BVTV và thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng theo quy định. Thực hiện tuyên truyền về thu gom, xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trong các cuộc hội thảo, hội nghị, tập huấn cho nông dân trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục duy trì và thực hiện mô hình đã triển khai tại các xã trong giai đoạn 2012 đến nay theo kế hoạch được phê duyệt; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai mô hình.

Đối với UBND cấp huyện phải xây dựng kế hoạch, lộ trình và kinh phí thực hiện thu gom, xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn quản lý và tổ chức thực hiện theo quy định. Kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn… UBND xã tăng cường hướng dẫn trách nhiệm người sử dụng thuốc BVTV trên địa bàn: Sau khi pha chế, phun rải thuốc BVTV phải thu gom vỏ thuốc BVTV sau sử dụng để vào thùng thu gom. Để riêng vỏ thuốc BVTV sau sử dụng với rác thải sinh hoạt và rác vệ sinh đồng ruộng. Không sử dụng vỏ thuốc BVTV sau sử dụng vào các mục đích khác và không tự ý đốt hoặc đem chôn vỏ thuốc BVTV sau sử dụng.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang phối hợp và ký hợp đồng với UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia mô hình trong năm 2018 về công tác thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn. Thống nhất phương án thu gom, điểm tập kết rác từ vỏ thuốc BVTV với UBND cấp xã theo đúng quy định. Bố trí nhân lực thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ thuốc BVTV sau sử dụng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trang bị phương tiện bảo hộ lao động, tập huấn kiến thức và kỹ năng cho cán bộ quản lý và thực hiện thu gom từ thùng thu gom về điểm tập kết…

Bài, ảnh: HỮU HUYNH

 

 

Phương án xử lý bất cập tại Trạm thu phí BOT T2

  Di dời Trạm BOT T2 đúng vị trí
  "Sử dụng bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu"
  Giảm giá khi qua Trạm BOT T2
  Ý kiến khác
  XEM KẾT QUẢ