Những điểm mới trong công tác mặt trận

22/03/2019 - 07:08

 - Năm 2018, UBMTTQVN các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chương trình hành động của UBMTTQVN, chương trình, mục tiêu của nhà nước và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Về cơ bản, 5 chương trình công tác đã đạt được những kết quả khá toàn diện, nhiều nơi, UBMTTQVN có nhiều sáng kiến, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm trong giải quyết nhiều vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống người dân, tạo tiền đề tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019.

A A

Họp trực tuyến triển khai công tác mặt trận năm 2019

Nhiệm vụ trọng tâm và được đặt lên hàng đầu của công tác mặt trận năm 2019 chính là việc tổ chức đại hội MTTQVN các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ IX. Đến nay, cả nước đã có 8.298/11.159 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, cấp huyện có 19/712 đơn vị tổ chức đại hội điểm. Ở trung ương đang hết sức chủ động, khẩn trương rà soát, triển khai các nhiệm vụ về hướng dẫn tổ chức và phục vụ đại hội, theo tinh thần chung xác định là phải quyết liệt, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể công tác mặt trận năm sau cao hơn năm trước.

Nhiệm vụ kế đến của công tác mặt trận, đó là tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó phải phối hợp tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ động tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của người dân, phát huy vai trò chức sắc tôn giáo, đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, công tác mặt trận năm 2019 còn hướng đến phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như: xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phục vụ sự phát triển của các địa phương.

UBMTTQVN các cấp cần phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Cuối cùng là hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn yêu cầu, cán bộ mặt trận các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của năm, phải xây dựng hình ảnh cán bộ mặt trận gương mẫu, tăng cường công tác giám sát, xây dựng Đảng và chính quyền địa phương, tổ chức tốt đại hội mặt trận các cấp để ổn định nhân sự, tích cực đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Đồng thời, cần triển khai đồng bộ 9 giải pháp cơ bản. Đó là bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tăng cường phối hợp các cơ quan nhà nước, tổ chức các thành viên và nắm chắc tình hình nhân dân, lắng nghe ý kiến của cơ sở; chú trọng hơn nữa công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo chuyên nghiệp, hoat động hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan mặt trận từ trung ương đến địa phương. Đó còn là xác định rõ nội dung trọng tâm các công việc, không triển khai cùng một lúc nhiều chương trình mà hiệu quả thấp, nâng cao chất lượng các phong trào.

Đổi mới công tác dân tộc, tôn giáo, tổ chức giám sát, phản biện xã hội thuộc mỗi lĩnh vực, chú trọng công tác khen thưởng, tăng cường nghiên cứu khoa học thiết thực cho các hoạt động của mặt trận, ứng dụng công nghệ thông tin để đổi mới cơ chế thông tin, báo cáo, hội họp nhằm tăng kết nối, làm việc một cách chuyên nghiệp giữa UBMTTQVN các cấp và các đơn vị phối hợp.

Bài, ảnh: NGỌC GIANG